Klikkaa sanaa nähdäksesi selityksen.

on aktiivisesti värähtelevää energiaa. Jokainen mieli toimii sekä lähettäjänä että vastaanottajana virtuaalisessa maailmassa. Elämme jatkuvassa ajatustenvaihdannassa ruumiillistuneiden ja ruumiittomien kanssa. Ajatuksemme vetävät puoleensa samankaltaisia ajatuksia kuin omamme. Hyvät mielet saavat aikaan hyviä yhteyksiä ja surulliset alakuloa.

Viha, epätoivo, inho ja riippuvuudet tarjoavat sielun alueella avonaisen pellon vaarallisille psyykkisille taudinaiheuttajille ja obsessioille. Aivan samoin kuin fyysisen kehon sairauksissa myös henkinen tartunta on täyttä totta, koska välinpitämättömyys, laiskuus tai haluttomuus kohdata ongelmia luovat suotuisan ympäristön samantasoisten henkien toiminnalle.

on Jumalan palvelijoiden palvelija.

on sama kuin perispirit.

Henkimaailmassa työnteosta maksetaan palkkaa bonustunteina. Ne määräytyvät palvelutuntien mukaan – Nosso Lar kpl 22

on väittämän mukaan henkimaailmasta peräisin olevaa ainetta, jonka avulla aikaansaadaan henkimaailman materialisoituminen henkisissä istunnoissa. Ektoplasman tuottaminen ei liity mediumismiin nykyaikaikana, vaikkakin muunlaisia `materialisointeja´ voi esiintyä.

ovat energian, välittämistä eli henkisen magnetismin välittämistä; värähtelyn siirtämistä sitä vastaanottavaan henkilöön ilman kosketusta. Energiahoito tapahtuu henkimaailman avustuksella hengeltä välittävän henkilön hengen kautta vastaanottajan hengelle. Verensiirto auttaa fyysistä voimistumista ja energiasiirto psyykkisen kehon energioiden uudistamista.

Erona on, että elolliset voimavarat johdetaan rajoitetusta varastosta ja psyykkiset rajoittamattomien henkisten voimavarojen säiliöstä. Energiahoitojen ensisijainen tarkoitus on auttaa palauttamaan potilaan orgaaninen tasapaino ja välittää se apu, jota hän/se tarvitsee auttaakseen itseään.

viittaa yleisesti ruumiillisen elämän päättäneen ihmisen henkeen tuonpuoleisessa. Silloin, kun henkeä ei tunnisteta tai kun on kyseessä ns. hyvä henki, tätä nimitystä käytetään.

on englanniksi intercession, joka on paljon muuta kuin vain esirukous. Esirukoustyötä tekevät henget ovat saaneet asianmukaisen koulutuksen esirukouspalvelutehtäviin henkimaailmassa. Tehtävän vastaanotettuaan he hankkivat asiasta alustavaa tietoa, jotta voivat rakentaa palvelunsa oikealla tavalla. Yksinkertainen rukous on alkuperä tälle monimutkaiselle ja laajalle työlle, jota henkimaailma toteuttaa meitä auttaakseen.

on ihmisen ja hengen magnetismia, ´fysio-psyykkinen fluidi´. Hengen avustamana ihmisen on mahdollista ulkoistaa itsensä. Ensin hänen perispirittinsä pukeutuu vitaaleilla purkauksilla, jotka takaavat tasapainon sielun ja fyysisen kehon välillä. Nämä neuropsyykkiset virtaukset tunnetaan `eteerisinä kaksoiskopioina´. Tuollaiset energiat pursuavat sielustamme kehomme tiettyjen tiheyksien mukaisesti vaihdellen loistavan kirkkaiden säteilyjen ylevästä fluidisuudesta tahmaisiin aineisiin, jotka toimivat erilaisten ilmiöiden muodonmuutoksien kiteytymisessä. Kun pystymme keskitetysti ajattelemaan ja olemme saavutettaneet hyvän itsekontrollin voimme helposti luoda minkä tahansa haluamamme ulkomuodon, kun olemme fyysisen kehomme ulkopuolella.

ovat hienojakoisia, ihmiselle normaalisti ei-havaittavissa olevia energioita tai kenttiä.

Maailmankaikkeuden fluidi/kosminen tai jumalallinen fluidi on ensimmäinen materian elementti, elävöittäjä, voiman ja kaiken viisauden luoja, joka kyllästää kaiken. Se edustaa materian yksinkertaisinta muota, on hienovaraista ja laistaa kaikkia analyysejä.

Vitaali fluidi on syy materian eloisuuteen ja on materiaalisen elämän alkuperuste kaikille orgaanisille olioille kuten ihmisille, eläimille ja kasveille. Se on orgaanisten kehojen liikkeellepaneva voima, ja sitä tuottavat perispirit ja solujen orgaaniset elimet yhdessä. Se virtaa itäen sielun läpi psyykkisen (magneettisen) fluidin avulla. Samanaikaisesti, kun vitaali fluidi antaa virikkeitä elimille, elinten toiminta kiihtyy ja lisää vitaalin fluidin aktiviteettia samaan tapaan kuin lämpö kehittyy hankauksella.

helvettiä ei sanan varsinaisessa merkityksessä ole olemassa vaan se on pimeyden alue, jonka henget itse ovat luoneet negatiivisilla ajatuksillaan, moraalittomuudellaan, välinpitämättömyydellään ja tahallisesti tehdyillä jumalallisen lain vastaisilla teoilla.

on älyllinen, ei-materiaalinen olento, joka asuu meissä ja säilyy kuoleman jälkeen. Ruumiillisen elämän aikana henki on yhdistettynä ruumiiseen. Kuoleman jälkeen henki eli sielu irtaantuu lyhyemmän tai pitemmän ajanjakson jälkeen ruumiista ja palaa henkien maailmaan säilyttäen yksilöllisyytensä. Ruumis on kuin vaate, joka on tietyn aikaa hengen eli sielunkäytettävissä ja hajoaa ruumiillisen elämän loputtua.

on henkimaailman olemassaolon ymmärtämistä. Allan Kardecin kirjoissa käytetään henkopista sanaa spiritismi ja henkiopin opiskelijasta spiritualisti.

on valistunut henki, joka auttaa kaikkia hyvää tarkoittavia ihmisiä.

muodostavat näkymättömän maailman, asuttavat ääretöntä maailmankaikkeutta ja lentävät nopeasti sen halki. Ne ovat lakkaamatta ympärillämme ja olemme yhteydessä niiden kanssa jatkuvasti. Henget ovat yksi luonnonvoimista ja vaikuttavat lakkaamatta fyysiseen ja moraaliseen maailmaan.

Henget ovat yksilöitä painottomassa ja eteerisessä kehon fluidissa, perispiritissä, joka on samankaltainen muodoltaan kuin ihmisen keho ja antaa hengille ulkomuodon henkimaailmassa. Se on muuntuneena sen mukaisesti, millaiseksi olemme sen jättäneet elämämme aikaisten tekojen, ajattelun sekä tunteitten myötä. Hengen perispiritin eteeriseen perusluonteeseen liittyvä ominaisuus on läpäisevyys. Sille ei mikään materia muodosta vastusta. Se läpäisee kaiken samoin kuin valo läpäisee läpinäkyvät kappaleet. Siitä johtuen ei ole olemassa sellaista materiaalista seinää, joka voisi estää hengen kauttakulun. Henkisen keskittymisen kautta jokainen henki voi esitellä itsensä, miten ikinä haluaa.

on henki, joka meedion välityksellä pystyy tuottamaan kirjallisuutta, kuten Andre Luiz.

on kaasumainen nauha eli fluidinen side, joka yhdistää meidät fyysiseen kehoomme sen ulkopuolella ollessamme.

on hengen luoma harhakuvitelma, joka halvaannuttaa henkilön oman kyvyn päätellä ja toimia.

Ihmisen kolme olennaista osaa:
1.Sielu eli henki asustaa ajatuksissamme sekä tahdossamme. Siihen on tallennettu kokemuksemme ja tunteemme ja se on maailmankaikkeuden älyllinen tekijä. Ruumiillisen elämän aikana henki on yhdistetty ruumiiseen, ja silloin sitä kutsutaan useimmiten sieluksi. Sielu on ei-materiaalinen olento, joka asuu meissä ja säilyy kuoleman jälkeen.

2. Henkeämme ympäröi perispirit eli henkinen kehomme, joka koostuu painottomista ja eteerisistä fluideista. Perispirit toimii henkemme ensimmäisenä päällysteenä ja yhdistää sen kehoomme toimien hengen ja kehon välisenä yhteytenä ja välittäjänä.

3. Fyysinen keho toimii henkemme ja perispirittimme karkeajakoisena päällysteenä. Se on kuin vaate ihmisen päällä, joka kuluu ja tietyn ajan jälkeen muuttuu käyttökelvottomaksi riippuen sille antamastamme kohtelusta.

Sielulla on kaksi päällystettä: ensimmäisenä hienojakoinen ja kevyt, jota kutsumme perispiritiksi. Toinen tiheä, materiaalinen ja painava, se on fyysinen keho. Sielu on näiden päällysteiden keskus, kuin alkion ydin.

on maapallolla elävä ihminen, josta käytetään myös sanaa ruumiillistunut.

tapahtuu unen aikana ja on yleinen öinen tapahtuma.

ovat lähellä maapalloa olevilla henkimaailman ns. alemmilla vyöhykkeillä samat kuin maapallolla samojen pituuspiirien alueella.

ei ole muuta kuin karkeajakoisimman päällysteemme eli kehomme tuhoutuminen. Kuoleman yhteydessä sielumme ja perispirittimme irtautuu ruumiista ja jatkavat elämää toisella puolella.

ei ole kuollut elin, kuten aikaisemmin on oletettu. Se on henkis-psyykkisen elämän rauhanen. Murrosiässä se herättää ihmisen elimistössä luovat voimat ja sen jälkeen se jatkaa toimintaansa ihmisen henkis-psyykkisten elementtien edistyneimpänä laboratoriona. Ikuisen kehomme korkeimpana ilmaisijana käpyrauhanen liittyy henkisen viisauden tajuamiseen. Se paljastaa ne luonteen jumalalliset yhteydet, jotka yhdistävät olemassaolon kamppailusyklit sielun kehittämiseksi ja antaa vilahduksia niistä luovuuden suurista luonnonlahjoista, joilla ihmiset on varustettu.

on hienojakoista energiaa, jota emme normaalisti havaitse ja joka säteilee ihmisen sielusta. Henkiopissa termillä magnetismi ei tarkoiteta magnetismia sen yleisesti fysiikassa tunnetussa mielessä, vaan viitataan animaaliseen magnetismiin. Niin kuin normaalilla magneetilla on fyysinen vaikutus magneettineen, myös animaalisen magnetismin vaikutuksesta henkilöllä (tai ryhmällä) on psyykkinen ja/tai orgaaninen vaikutus toiseen henkilöön (tai ryhmään).

on ymmärrys henkimaailman olemassaolosta. Mediumismi tarkoittaa kaikkia erilaisia asioita, jotka liittyvät meediotyöskentelyyn, meediokykyihin, meedio-oppiin jne. Mediumismi ei kuitenkaan ole rajattu niin sanottuihin ´meedioihin´. Kaikilla yksilöillä on tuo ominaisuus, sillä se merkitsee hengellistä ymmärrystä ja sitä meidän tulisi kannustaa itsessämme.

on kyky havaita henkien vaikutuksia. Se on lähes kaikilla ihmisillä ja ilmenee hyvin erityyppisenä ja hyvin eritasoisena. Tätä kykyä riittävästi omaava henkilö voi palvella välittäjänä henkien ja ihmisten välillä. Meediokyky voi ilmetä monella eri tavalla, kehitys vaatii aikaa: ”Arvokasta mediumismista instrumenttia ei voi tietenkään saada aikaiseksi yhdessä yössä. Kuten kaikki arvokkaat rakennelmat, ne vaativat vaivaa, uhrauksia, uskallusta ja aikaa… Ilman rakkautta ja antautumista ei ole mahdollista luoda kunnioitettavia ryhmiä ja meedioita kommunikoinnin arvokkaaseen tehtävään henkimaailman kanssa.”

on ns. henkien puhemies ja instrumentti kommunikoinnin välityksessä. Henget kommunikoivat meedion kanssa omalla perispiritillään joko epäsuorasti meedion perispiritin kautta tai sitten suoraan hänen sieluunsa. Tästä johtuvat lukemattomat meedioitten ja kommunikaatioitten vivahteet.

Fyysisten ilmiöiden meedio on kyvykäs tuottamaan materiaalisia ilmiöitä kuten liikettä ja kolinaa.

Herkkätuntoiset eli vaikutuksille alttiit meediot omaavat kyvyn tuntea henkien läsnäolo epämääräisten vaikutelmien kautta, kuten hipaisuna kehossaan. Se poikkeaa puhtaasti fyysisille vaikutuksille alttiista tuntohermojen herkkyydestä. Tämä kyky on välttämätön peruskyky kaikkien eri meediokykyjen kehittymiseksi. Hyväntahtoiset henget tuottavat aina lempeän ja miellyttävän tunteen. Pahantahtoiset taas päinvastaisen, tukalan, levottoman ja epämiellyttävän tunteen ja tuovat mukanaan epäpuhtauden hajun.

Kirjoittava meedio on kirjoitusta kanavoiva meedio, joka kirjoittaa hengen vaikutuksen alaisena viestejä henkimaailmasta meedion kättä käyttäen. Meedio on pelkkä välikappale, ja tekstin sisältö on peräisin hänen kauttaan itseään ilmaisevalta hengeltä. Kirjoitus on usein sisällöltään sellaista, mitä kirjoittaja ei ole voinut tietää tai tuntea ja se voi olla meediolle täysin tuntemattomalla kielellä. Suorakirjoitus tapahtuu ilman välikäsiä. Tällöin henki kirjoittaa itse. Kanavoidussa kirjoituksessa hengen ajattelu välittyy meedion käden kautta.

Kuulevat meediot kuulevat henkien ääniä. Joillakin kerroilla sisäinen ääni, joka ikään kuin kuuluu sisimmästä, joskus se on selvästi erottuva, ulkoa tuleva ääni. Kuulevat meediot ainoastaan välittävät, mitä kuulevat, eivätkä ole varsinaisia puhuvia meedioita.

Näkevät meediot ovat ns. selvännäkijöitä. Meedio näkee ja kuulee havaintoja henkien maailmasta. Myös hänen fyysinen kehonsa havaitsee eri asioita toisten ihmisten kehosta, kuten esim. sairauksia.

Puhuvat meediot viestittävät sanallisesti hengiltä tulevat viestit. He eivät kuule mitään, vaan henki vaikuttaa meedion puhe-elimiin. Kun henki haluaa kommunikoida, hän käyttää sitä elintä, joka meediossa on kaikista sopeutuvaisin. Puhuva meedio ei ole tietoinen puheensa sisällöstä, vaan puhuu ja sanoo usein asioita, jotka ovat täysin hänen omien tavanmukaisten ajatusmalliensa, tietämyksensä ja älyllisen kapasiteettinsa ulkopuolella. Hän harvoin muistaa sanomaansa. Puhuva meedio viestittää sanallisesti hengiltä tulevat viestit.

Somnambulistiset meediot ovat unenomaisessa tilassa olevia meedioita, joita henki avustaa. Tyypillisimmin somnambulismi-ilmiö tapahtuu nukkuessa, jolloin ihminen voi puhua ja jopa kävellä tiedostamattaan.

merkitsee teeskentelemistä olevansa joku tai jotain muuta, mitä on.

on tila, jossa psyykkisten ja fyysisten rasitusten sietokyky on heikentynyt.

on henkinen siirtokunta, jossa jokaisessa paikassa on iloa ja henget ovat onnellisia, sillä heillä on töitä tehtävänään. Tämän yhteiskunnan tarkoitksena onkin pääasiassa työ, aikaansaannos ja oppiminen.

Nosso Lar on suomeksi Meidän Kotimme.

on jatkuvaa toiseen henkeen kohdistuvaa pahantahtoisen hengen toimintaa ja hallintaa.

on henki, joka kohdistaa pahantahtoisen toiminnan sekä eläviin että kuolleisiin. Jos obsessoija saa jonkun henkilön valtansa alle, se samaistuu kyseisen henkilön hengen kanssa ja ohjaa tätä kuin lasta. Obsessoija horjuttaa obsessoidun henkilön perispiritin toimintoja sekä tämän henkistä ja fyysistä tasapainoa.

on pahantahtoisen toiminnan kohde. Huonot tottumukset saavat ihmisen yhteyteen alemmalla tasolla oleviin obsessioihin. Tällainen henkilö on kehittänyt negatiivisia ajatuksia ja toimintoja, jotka ovat johtaneet henkiseen kärsimykseen.

johtuvat usein menneisyydestämme ja entisistä elämistämme, jotka `puhuvat´ meille vaativan velkojan äänellä ja kasaa eteemme katkeria hedelmiä siitä, mitä olemme viljelleet… Silloin sopeutumattomuus ja mieliämme pahoinpitelevät sairaudet häiritsevät. Meillä jokaisella on kuitenkin kaikki mahdollisuudet ylittää eteen tulleet vaikeudet asennoitumisellamme ja henkien avustuksella.

on hyvin hienojakoista materiaa, sielun fluidinen päällyste. Se on hengen tuntemusten välittäjä. Sen kautta sielu välittää tahtonsa ulkopuolelle ja se on tärkeä osa elollisessa toiminnassa. Perispirit ei kuitenkaan ajattele, vaan on hengen vaikuttava tekijä, sen toiminnan instrumentti. Se on mielen iankaikkinen peili, joka adoptoi mielen tilaukset. Se on enemmän tai vähemmän tiivistynyt kunkin oman maailman mukaisesti, ajatustemme muodon mukaiseksi. Henki on aina varustettu tällä perispiritin päällysteellä, joka muuttuu hienojakoisemmaksi sitä mukaa, kun henki puhdistuu ja kohoaa henkien arvo-asteikolla.

Perispirit koostuu muokattavista elementeistä, jotka tottelevat joko ajatuksiamme, mielikuvitustamme tai omaa mieltämme voimakkaampaa mieltä etenkin silloin, kun oma tahtomme ajattelemattomasti myöntyy tyrannimaisten tai häijyjen pimeydessä asuvien henkien ylivaltaan.” Perispirit on erityisen herkkä magneettiselle toiminnalle.

on paikka, jossa organisoidut rikolliset älyköt ylläpitävät toimintaansa ja piileskelevät näillä alemmilla tasoilla.

tarkoittaa paranormaalia kykyä, jonka avulla voidaan kertoa esineen omistajasta ja itse esineeseen liittyviä tietoja menneisyydestä.

Rukous on keskustelua Luojamme kanssa.

Katso rukouksen merkitys sivujen ylävalikon kohdasta Henkioppi ja sieltä rukous.

on tällä hetkellä fyysisestä kehoa asuttava henki eli ihminen

on kuolleen, henkimaailmaan siirtyneen ihmisen henki.

on henkimaailman käyttämä hyvin pieni mikroskooppinen laite, jolla tutkitaan sielun henkistä tasoa.

on henkien kyky matkustaa avaruuden läpi. Kyky on luontainen moraalisesti edistyneille: toisin sanoen se on irrottautumisen aste aineesta. Henget pystyvät liikkumaan tahdonvoimaa käyttäen kaukaisiakin etäisyyksiä vain pienessä hetkessä. Alkuperäistekstin sana volitação tarkoittaa henkien kykyä liikkua ilmassa (lentoa muistuttaen) tahdon voimalla

Jumalallinen laki perustuu pettämättömään oikeuteen ja se toimii tasa-arvoisesti kaikille. Tästä johtuen olemme itse vastuussa kaikista teoistamme. Tekomme kutovat vapauden siipiä voitoillemme tai vankeuden kahleita tappioillemme. Jos kaikesta huolimatta löydämme itsemme tänään omien valitettavien tekojemme raunioista, on myös totta, että meillä on toivoa.

on alue, joka sijaitsee maan ja taivaan välillä. Se on pimeyden apea alue, rakennettu ja viljelty ihmisjärjellä, joka on yleensä kapinallinen, laiska, sekava ja sairaalloinen.

Vilpitön halu yhteistyöhön ja käsitys siihen kuuluvasta vastuusta ovat meille riittäviä syitä aloittaa mikä tahansa uusi tehtävä onnistuneesti.

on sellainen henki, joka alistaa uhrinsa julmuudella ja kieroudella.

on itsenäinen päätöksentekokyky, jolla jokainen ihminen määrittelee omaa käyttäytymistään. Koska meillä on ajatuksen vapaus, meillä on myös toiminnan vapaus. Ilman vapaata tahtoa ihmiset olisivat koneita. Jumala antaa jokaiselle hengelle vapauden tehdä päätöksen, minkä suunnan hän valitsee, jotta voisi ansaita hedelmät kaikista sitoutumisistaan. Vapaan tahdon asianmukainen käyttäminen kaunistaa ja tekee täydelliseksi, mutta väärinkäyttäminen ryöstää ja tuhoaa. Hyödyntämällä vapaata tahtoaan sielu luo oman kohtalonsa ja valmistelee tietään oman tulevaisuutensa onnellisuuteen tai suruun.