1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Casan Ystävät ry. Yhdistys on perustettu 10.03.2010. Kotipaikka on Helsinki.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoitus on toiminnallaan antaa tukea ja apua, edistää ja kehittää eri ikäisten ihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia. Auttaa apua tarvitsevia sekä kotimaassa että ulkomailla. Opetta henkiopin periaatteita ja auttaa niiden sisäistämisessä. Toimintamme perustuu vapaaehtoisuuteen ja yhdistyksen toimijoiden pyyteettömään ihmisystävälliseen toimintaan kaikkia kohtaan. Avustustoimintamme ei ole rajoitettua, vaan autamme mahdollisuuksien mukaan kaikkia apua pyytäviä ja sitä tarvitsevia. Yhdistyksen toiminta on uskonnoista ja politiikasta vapaa.

Antaa kaikilla mahdollisilla käytettävissä olevilla tavoilla antaa tukea ja apua sitä tarvitseville
Tarkoitukseksi ja varainhankinnaksi yhdistys:

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa humanitääristä avustustoimintaa kuten:

 • Kannustaa ihmisiä eteenpäin esimerkiksi kuuntelemalla ja antamalla heille henkistä tukea.
 • Järjestää Brasilian matkoja: Matkalle voi lähteä kuka tahansa. Varatonta ja apua tarvitsevaa henkilöä avustetaan mahdollisuuksien mukaan matkakustannuksissa.
 • Kerää kierrätystavaroita, lahjoittaa ja vie niitä apua tarvitseville.
 • Mm. kaikilla Casan Ystävät ry:n järjestämillä matkoilla viedään avustustarvikkeita Abadianiaan.
 • Tukea aatteellisesti ja taloudellisesti Abadianiassa, Goianian osavaltiossa Brasiliassa sijaitsevan parannuskeskus Casa de Dom Inacion toimintaa.
 • Lisätä Suomen, Brasilian ja muiden maiden kansojen kulttuuriyhteistyötä ja kanssakäymistä.
  Välittää avuntarvitsijoiden hoito- ja rukouspyyntöjä Brasiliassa sijaitsevaan Casa de Dom Inacio henkiparannuskeskukseen.
 • Järjestää meedio-istuntoja.
 • Järjestää säännöllisesti henkiseen kehitykseen liittyviä luentoja ja koulutusta, sekä maksullisia että maksuttomia.
 • Järjestää Suomessa hyväntekeväisyys- ja tiedotustilaisuuksia sekä muita yleisötapahtumia.
 • Yhdistys tekee yhteistyötä muiden alan toimijoiden ja viranomaisten kanssa.

Hankkiakseen varoja toimintaansa:

 • Yhdistys harjoittaa kustannus- ja julkaisutoimintaa, kääntää brasilialaista henkistä kirjallisuutta suomen kielelle sekä myy näitä tuotteita.
 • Yhdistys myy Brasiliasta lahjoituksena saatuja tai ostettuja siunattuja riipuksia sekä kivikoruja, kiviä, cd-levyjä yms.
 • Yhdistys vuokraa omaa toimitilaansa jäsenilleen sekä muille toimijoille.
 • Yhdistys harjoittaa myös kahvilatoimintaa, sekä pienimuotoista maahantuontia sekä vientiä sen puitteissa mm. kahvia ja acaita.
 • Yhdistyksen tiloissa annetaan myös täydentäviä hoitoja, kuten kristallipeti hoitoja.
 • Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.
 • Voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.
 • Muita yhdistyksen hallituksen päättämiä tapahtumia.

3. Jäsenet

Yhdistykseen jäseneksi hallitus voi hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä.

Yhdistys voi hyväksyä myös ulkomaalaisia hallituksen jäseneksi. Ainoa rajoitus ulkomaalaisten toimimisessa yhdistyksessä on yhdistyslain 35§, momentti 3, jonka mukaan puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla on oltava asuinpaikka Suomessa.

Kannattavaksi henkilöjäseneksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä yksityisen henkilön ja kannattavaksi yritys- ja yhteisöjäseneksi oikeustoimikelpoisen yrityksen- ja yhteisön joka tukee yhdistyksen toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä ja yhdistyksen kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt yhdistyksen toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen. Kunniajäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. Hallituksen kunniajäsenellä ei ole vastuuvelvollisuutta yhdistyksen taloudessa ja muiden asioiden hoidossa. Hallituksen kunniajäsentä ei velvoiteta osallistumaan yhdistyksen hallituksen kokouksiin. Kunniajäsen ei muuta yhdistyksen hallituksen päätösvaltaista kokoonpanoa.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun sekä kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää vuosikokous. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksuja.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 3 (kolme) muuta varsinaista jäsentä sekä 2 (kaksi) varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat henkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja kukin yksin.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä huhti – kesäkuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Kokoukseen voi osallistua myös postitse, tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla (internet/Skype/puhelin); puhevallan käyttäminen ei ole rajoitettua.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse.

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • Valitaan kokousvirkailijat: kokouksen puheenjohtaja (t), kokouksen sihteeri, pöytäkirjantarkastajat (2), ääntenlaskijat (2)
 • Esitetään hallituksen laatima yhdistyksen toimintakertomus ja tilintarkastajan lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös
 • Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen tili- ja vastuuvelvollisille edelliseltä toimintavuodelta
 • Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja ja hallituksen varsinaiset – ja varajäsenet
 • Valitaan yhdistykselle tilintarkastaja/tilintarkastajat
 • Käsitellään hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle
 • Päätetään kannatusjäsenmaksun sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruudet
 • Päätetään pöytäkirjojen ym. tiedotteiden toimitustavasta

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.